• Schwere Geschütze: 3 x 8,8cm
  • ab September 1944  4 x 10,5cm SKC/32
  • Leichte Geschütze: 3 x 2cm  1 x 2cm Vierlingsflak
  • Kommandogerät: 40M
  • Entfernungsmesser: 6m R Em
  • Batterie Chef: Oblt. MA Sachwey