• Schwere Geschütze: 4 x 10,5cm SKC/32 unter Panzerkuppel
  • Leichte Geschütze: 3 x 2cm  1 x 3,7cm
  • Kommandogerät: Kleinkog
  • Entfernungsmesser: 6 m R Em
  • Batterie Chef: Oblt. MA Clementsen

                               Oblt. MA Lilie

                               Oblt. MA Brümmer

                               Oblt. MA Czech